Asteapta-ma de Elisabeth Naughton. Pdf📚


Asteapta-ma de Elisabeth Naughton. Pdf
Vizualizări:001-05-2022Post by User
După un accident tragic, în urma căruia își pierde memoria, Kate Alexander încearcă să se acomodeze cu un soț și cu o viață care nu-i par deloc familiare. Dar după moartea neașteptată a soțului ei, găsește în biroul acestuia fotografia unei fetițe care nu poate fi nimeni altcineva decât fiica ei, de a cărei existență nu știe, și Kate începe să-și pună întrebări. Ryan Harrison și-a pierdut soția într-un accident aviatic și, pentru a putea face față durerii, s-a dedicat propriilor afaceri și creșterii fiicei lor. Ajuns un om influent în industria farmaceutică, Ryan are tot ce și-ar putea dori: bani, faimă și putere, dar ar renunța la toate doar pentru a mai petrece măcar o zi cu femeia pe care încă o iubește.

Drumul lui Ryan se intersectează cu al lui Kate, și o atracție inexplicabilă se naște între ei. În timp ce amândoi încearcă să găsească răspunsuri, ajung să scoată la iveală minciuni de mult ascunse care par să ducă în aceeași direcție și care le pun viața în pericol, chiar acum când sunt atât de aproape de a profita de a doua șansă la iubire. Elisabeth Naughton a cunoscut un succes remarcabil cu romanele sale de dragoste care au fost nominalizate la numeroase premii, printre care prestigiosul RITA Award, acordat de Asociația Scriitorilor de Romane de Dragoste din America, precum și la premiile Australian Romance Reader, Golden Leaf şi Golden Heart.

Fragment:


" C h in u l era u n a, şi cu to tu l alta agonia asta p u ră, ca

şi cu m cineva i-ar fi sm uls u n g h iile d in carn e cu u n cleş-
te. în m o m e n tu l d e faţă, K ate A lex a n d er avea p a rte de

aceasta d in u rm ă. Sau cel p u ţin aşa i se părea.
S trângea d in d in ţi şi încerca să se gândească la orice
altceva în afară de pelicula d e su d o a re care îi acoperea
pielea, d e p la fo n u l afla t m u lt prea ap ro ap e d e faţa ei, de

fap tu l că abia dacă p u te a respira în cutia asta în g h esu i-
tă, u n ad ev ărat coşm ar p e n tru u n claustrofob. D ar fără

succes. S in g u ru l g ân d care i se rostogolea în m in te era
că, dacă n u reuşea să iasă de aici repede, avea să facă
o criză d e isterie în faţa te h n ic ia n u lu i afla t d in c o lo de
su p rafaţa de sticlă d in stânga ei.
- î n c ă u n pic, Kate.
M in u n a t. S p len d id . E xact ce voia să audă. Ştia că n u
treb u ia să se m işte - asta nu ar fi făc u t altceva d ecât
să-i prelungească su ferin ţa - , însă o ricu m d u ra m ai m u lt
d ec ât era n o rm a l p e n tru o sim plă analiză. C e naiba
făcea acolo, d ăd e a o petrecere?

R ăb d area n u fusese n ic io d ată p u n c tu l ei forte. D o c-
to rii îi spuseseră că, cel m ai p robabil, tocm ai asta o tă-
cuse să revină la viaţă - fap tu l că ren u n ţa se să aştepte ca

lu m in a să d ev in ă m ai in te n să şi, p u r şi sim plu, se în ­
torsese p rin tre cei vii d o a r p e n rru că nu-şi p u te a stru n i

n eră b d area. K ate n u era deloc convinsă că lu cru rile stă-
te au aşa - ea nu-şi am in te a de n ici o lu m in ă. D e fapt,

nu-şi a m in te a m ai nim ic. D ar, m u lţu m ită p erso n a lu lu i
c o m p e te n t d e la C e n tru l M edical U n iv ersitar Baylor d in

D allas, Texas, n u fusese „m o artă" d ecât nouăzeci d e se-
cu n d e . N ouăzeci d e se cu n d e care-i schim baseră viaţa p e n ­

tru to td e a u n a . "
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • Asteapta-ma de Elisabeth Naughton. Pdf

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив